مرجع دانلود فایل های علمی و دانشگاهی

فصل گرم اردوهای جهادی

۳۱ تیر ۱۳۹۷


دانشجویان در اردوهای جهادی با حضور در روستا های محروم، عمران و آبادانی را برای روستاییان به ارمغان می آورند.