مرجع دانلود فایل های علمی و دانشگاهی

حفظ تمامیت ارضی ایران در کنوانسیون خزر

۲۵ مرداد ۱۳۹۷

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مرجع دانلود فایل های علمی،

وزیر خارجه گفت: ۲۰ درصد از منابع دریای خزر باید در اختیار ایران
باشد و مطرح شدن مباحثی چون سهم ۱۱ درصدی برگرفته از خط موهومی است که
مربوط به وابستگی رژیم سابق بوده و جمهوری اسلامی آن را هیچگاه نپذیرفته
است.

 

 

ظریف کنوانسیون خزر را حاصل ۲۱ سال مذاکره دانست و گفت: کنوانسیون منافع ما را تامین می کند.

ظریف
افزود: هنوز تعیین مرزی انجام نشده و تمامیت ارضی ایران در کنوانسیون خزر
حفظ شده و برای مذاکرات آینده آماده سازی شده که خط مبدا ما براساس منافع
ملی ترسیم شود.

 

وزیر امور خارجه با اشاره به اینکه کنوانسیون به زبان های فارسی و روسی
مذاکره شده بود گفت: در یک سال گذشته کارهای مطابقت دادن ترجمه ها انجام و
متن انگلیسی به عنوان متن مرجع تعیین شد. 

 

وزیر خارجه با بیان اینکه این کنوانسیون بر سهم ۲۰ درصدی ما اثری ندارد افزود: ما معتقدیم منطقه ای که در بستر و زیر بستر از آن استفاده کنیم باید ۲۰ درصد باشد.

 

وزیر خارجه گفت: در بخش زیربستر، موضوع سرزمین و قلمرو نیست بلکه بحث منابع است و باید ببینیم این منابع کجا هستند و چقدر می توانیم از این منابع زیر بستر استفاده کنیم.

 

ظریف درباره برجام هم گفت: اروپا باید از حرف فراتر برود.

 

وزیر خارجه افزود: روند کنونی مثبت بوده اما اروپایی ها مسیر کامل را برای ادامه برجام طی نکرده اند.